Corporate Data

TOP > Corporate Data > Board of Directors

Board of Directors

*Representative Directors (as of June 28,2018)
Chairman of the Board Kimikazu Sugawara*
President Mamoru Kadokura*
Executive Vice President Minoru Tanaka*
Member of the Board Senior Managing Executive Officer Shinichiro Kametaka
Shinobu Ishihara
Member of the Board Managing Executive Officer Akira Iwazawa
Hidesuke Amachi
Kazuhiko Fujii
Yasuaki Nuri
Independent Member of the Board Takeo Inokuchi
Mamoru Mohri
Audit&Supervisory Board Member Hideyuki Matsui
Masami Kishine
Hiroshi Fujiwara
Yasuhiro Uozumi
Managing Executive Officer Atsushi Kawakatsu
Ikuo Aoi
Fuminori Hoya
Masaaki Kimura
Yoshiki Takeoka
Katsunobu Doro
Jun Enoki
Yasuhiro Sumi
Executive Officer Haruhiko Maki
Riichi Nishimura
Kan Okabe
Toshio Komori
Takamune Yasuda
Hitoshi Yahara
Masahiro Ueda
Takuo Ishibashi
Shinji Mizusawa
Kazuo Ochiai
Minetoshi Marufuji
Yasuyoshi Ueda
Page Top