*Representative Directors (as of April 1, 2019)

Chairman of the Board

Kimikazu Sugawara*

President

Mamoru Kadokura*

Executive Vice President

Minoru Tanaka*

Member of the Board Senior Managing Executive Officer

Shinichiro Kametaka

Shinobu Ishihara

Member of the Board Managing Executive Officer

Akira Iwazawa

Kazuhiko Fujii

Yasuaki Nuri

Member of the Board

Hidesuke Amachi

Independent Member of the Board

Takeo Inokuchi

Mamoru Mohri

Audit&Supervisory Board Member

Hideyuki Matsui

Masami Kishine

Hiroshi Fujiwara

Yasuhiro Uozumi

Managing Executive Officer

Atsushi Kawakatsu

Ikuo Aoi

Fuminori Hoya

Masaaki Kimura

Yoshiki Takeoka

Katsunobu Doro

Jun Enoki

Yasuhiro Sumi

Shinji Mizusawa

Takamune Yasuda

Kazuo Ochiai

Hitoshi Yahara

Minetoshi Marufuji

Kan Okabe

Executive Officer

Haruhiko Maki

Riichi Nishimura

Toshio Komori

Masahiro Ueda

Takuo Ishibashi

Yasuyoshi Ueda

Osamu Ishida

Etsuo Yoshiike

Naoki Furukawa

Hiroyuki Deguchi

PAGE TOP